top of page

Solarno grijanje SOLE 58mm - 24 cijevi 58mm

 

Solartermički sistemi

 

 • Visoko učinkoviti vakumski cijevni kolektor sistema »HEAT PIPE«
 • Vakumske cijevi s dvojnom stijenkom, proizvedena od bor-silicij stakla
 • Absorber: visoko kvalitetna prevlaka od AL-N/Al
 • Izolacija od kamene vune debljine 50 mm
 • EKOLOGIJA: 0 % emisije CO
 • 5 godina garancije
 • Solartermički sistemi

   

   

  Konstrukcija kolektor dozvoljava jeftinu samostalnu montažu na krovu. Sve uobičajene vrste montaže: montaža na kosim krovovima i na ravnim krovovima mogu se na licu mjesta ostvariti.

  Vakuumska cijev preuzima direktno i difuzno zračenje sunca i jamči u prijelaznim mjesecima visoke prinose putem pretvaranja energije zračenja u termičku energiju.

  Svi STV kolektori su certificirani prema smjernicama europskih organizacija za normiranje CEN i CENELEC i provjereni prema DIN-u.

  Vakuum između međusobno stopljenih cijevi je dugovječan i djelovanje izolacije ostaje uvijek nepromijenjen. Time apsorberska cijev tijekom životnog vijeka konstantno daje visoku snagu.

  Funkcija

   
  Sastav Heat Pipe kolektora vakuumske cijeviHeat Pipe cijev je prenositelj topline koji korištenjem topline od isparavanja i kondenzacije tekućine dozvoljava visoku gustoću toplotnog toka.


  Kod sunčevog zračenja tekućina u vakuumskoj cijevi počinje isparavati i diže se prema gore. Time se materijalu koji treba hladiti oduzima toplina.

  Para struji kroz cijev do zone za hlađenje, predaje toplinu isparavanja i pri tome kondenzira. Medij koji je postao tekući potom teče nazad na kraj toplotne cijevi i ponovno je spreman preuzeti energiju.

  Prednost toplotne cijevi (Heat Pipe) je u visokoj gustoći toku topline, te u bespogonskoj cirkulaciji tekućine.

  Ukoliko se suprotno očekivanome mora zamijeniti cijev, onda se to na temelju „suhog spoja“ može izvršiti bez pražnjenja ukupnog solarnog kružnog toka.

   
   

   

   

  Funkcija solarnih sustava

  Zagrijavanje potrošne tople vode  

  Sunčeve zrake koje padaju na kolektore pretvaraju se u toplinu.
  Da bi se tom uhvaćenom toplinom moglo svakodobno i na oblačnim danima koristiti, istu se pohranjuje u solarnim spremnicima.
  Putem pumpe za prevaljivanje koja je sadržana u solarnoj postaji, doprema se zagrijana solarna tekućina u donji izmjenjivač topline solarnog spremnika.

  Ako sunčeva toplina jednom bude nedostatna, onda se gornje područje zagrijava grijanjem.
  Dotokom hladne vode u donjem području spremnika brine se za dobro raslojavanje temperature i za optimalni stupanj efikasnosti kolektora koji svoju toplinu prenose na hladno područje spremnika.

   
   
     
   
  Zagrijavanje PTV s potporom grijanja  

  Solarni sustavi za potporu grijanja su u stanju dodatno k potrebi zagrijavanjem PTV preuzeti i dio grijanja zgrade.

  Solarna toplina prenosi se na vodu grijanja putem izmjenjivača topline koji je u donjem području kombiniranog spremnika.

  Unutrašnji spremnik PTV zagrijava se putem vode grijanja koja je oko njega.

  Naknadno grijanje sustava vrši se putem konvencionalnog grijanja.

   
 • Heat Pipe kolektor vakuumskih cijevi

 •   STV kolektor visoke snage je idealan za grijanje vaše potrošne vode i za potporu grijanja. Ovaj kolektor označava visoka efikasnost i u prijelaznim mjesecima i kod nepovoljnih vremenskih prilika.

 

Solarni vakumski kolektor HEAT-PIPE 24 cijevi 58mm

  bottom of page